Garantii

Garantiideklaratsioon
SCANROCi kohustused

Süsteem vastuvõtukohas

Kui SCANROC süsteemi komponendid tarnitakse klientidele SCANROCi poolt, võtab ettevõte täieliku vastutuse järgneva eest:

 • tarnetähtaegade täitmine vastavalt lepingutingimustele;
 • SCANROC fassaadisüsteemi komplektsuse tagamine vastavalt lepingu spetsifikatsioonile nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi osas vastavalt kehtivatele P-6 ja P-7 suunistele või muudele lepingutingimustes täpsustatud tingimustele.

Kliendi fassaadisüsteemile järgitulekul kandub vastutus üle kliendile toote SCANROCi laohoonest väljastamisel.

Muude tarnevõimaluste korral reguleerivad vastutuse üleandmist INCOTERMS-2010 reeglid.

Kui vastuvõtmisel leitakse defekte, tuleb sellest viivitamatult teatada SCANROCi haldurile, kes teie lepinguga tegeleb, pärast mida saate edasiseks tegutsemiseks uued juhised. Fassaadisüsteemi defektsete osade lahti pakkimist ei tohi pärast defektide avastamist jätkata enne, kui SCANROCi esindaja on kohapeal vormistanud defektide kohta vastava akti.

Defektid jaotuvad tavaliselt kolme rühma:

 • peale- ja mahalaadimiseeskirjade rikkumisest tulenevad defektid;
 • veotingimuste rikkumisest tulenevad defektid;
 • tootmisdefektid.

Tooted laos ja ehitusplatsil

Süsteemikomponente, mis asuvad ehitusplatsil või laos, tuleb ladustada vastavalt SCANROCi ladustamistingimustele.

Kui ladustamise ajal avastatakse komponentidel defekte, peate helistama SCANROCi esindajale, kes koostab kohapeal vastava akti. Pakend ei tohi olla kahjustatud.

Süsteemi paigaldamisel tekkinud defektid

SCANROC süsteemi komponentide paigaldamine peab toimuma vastavalt hoone fassaadiosa kavandile ja vastavalt SCANROCi ventileeritavate fassaadide paigaldamise reeglitele.

Kui paigaldamisel avastatakse süsteemi komponentide defekte, peate sellest viivitamatult teatama SCANROC esindajale, panema defektsete komponentidega pakendid kõrvale ja järgima teie lepinguhalduri antud juhiseid.

Selles staadiumis jagunevad defektid:

 • varjatud defektid, mis ilmnesid veotingimuste rikkumise tõttu;
 • defektid, mis ei ilmnenud peale- ja mahalaadimise, vastuvõtmise ja tarne käigus;
 • defektid, mis on tekkinud seoses ladustamistingimuste rikkumisega pärast süsteemi komponentide ladustamist;
 • ebatõenäolised, kuid varjatud vead, mis tekkinud tootmisprotsesside häirete tõttu;
 • lohakast paigaldamisest tulenevad defektid;
 • defektid, mis tekkisid SCANROCi ventileeritavate fassaadide paigaldamise eeskirjadega vastuolus olevatest paigaldusvõtetest.

Süsteemi kasutamisel tekkinud defektid

Süsteemi kasutamisel ilmnenud defektid võib jagada nelja rühma:

 • konstruktsiooni kandvas osas esinevad defektid (vundamendi vajumine, seinte geomeetria rikkumine jne), mis põhjustavad fassaaditasandi deformatsiooni;
 • defektid fassaadisüsteemi ebakorrektse disaini tõttu;
 • fassaadi defektid, mis on seotud paigaldustööde hooletusega, paigaldusreeglite rikkumisega ja kõrvalekalletest fassaadisüsteemi kasutusdisainist;
 • fassaadi defektid, mis on seotud vandalismiga.

SCANROC annab tõestuspõhise garantii

SCANROCi süsteemi komponentidel on 7-aastane garantii

DSTU standardite kohaselt on ventileeritava fassaadi süsteemi komponentide garantii 5,5 aastat, kuid SCANROC annab lepinguga fikseeritud vabatahtliku lisagarantii:

Süsteemi garantiiaeg on vähemalt 7 aastat alates kasutuselevõtust, tingimusel et tarbija järgib süsteemi kasutamise eeskirju.

SCANROC fassaadisüsteemi 30-aastane garantii

I. Garantiikiri

Tootja tagab tarnitud toodete kvaliteedi 30 aastaks. Seadusega ettenähtud garantiiajast pikem garantii antakse seetõttu, et toote ostmine on hoone omaniku pikaajaline investeering ja suurendab oluliselt kinnisvara väärtust. Tootja garanteerib garantiiperioodi vältel, et tootel ei esine allpool loetletud tingimustel defekte ja et tavakasutuses ning normaalsetes ilmastikutingimustes on sellel omadused, mis vastavad kohustuslikele tehnilistele standarditele ja üldiselt siduvatele normidele. Tootja võtab vabatahtlikult endale kohustuse, et nende tooted vastavad Euroopa Liidu standarditele. Vastutust defektide eest esimese kahe aasta jooksul alates toote tarnimisest reguleerivad üldised siduvad õigusaktid, peamiselt seadus 2099/2012 Coll. ja tsiviilseadustik ning seadus 634/1992 Coll. Tarbijate õiguste kaitse kohta, kui ostja on tarbija.

II. Garantii sisu

1. Tootja tagab lisaks oma lepingulistele kohustustele ka esmaklassilise kvaliteediga toote, tagades tarnitud toodete kvaliteedi 30 aastaks alates toote tarnimiskuupäevast järgmistel tingimustel. Selle garantii saab üle anda kõigile uutele omanikele, kelle hoonetel toode on paigaldatud, tingimusel, et see garantii ja originaaltšekk (arve) antakse üle vara uuele omanikule ja tootjat teavitatakse uuest omanikust, pärast mida vormistatakse garantii ümber uuele omanikule.

2. Garantii sisu selle kehtivuse ajal:

a) toode säilitab oma struktuurse terviklikkuse ja välimuse,
b) külmad ilmastikutingimusel ei halvenda toote omadusi,
c) kaitseb hoonet ilmastiku kõikumiste eest ja täidab aktiivse kaitse funktsiooni.

III. Garantiitingimused

1. See garantii kehtib toote kasutamisel renoveerimisel ja uute konstruktsioonide ehitamisel.

2. See garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad väärast kasutamisest, omavoliliste ja ebaharilike ehitusprotseduuride kasutamisest või tehnilistele standarditele mittevastavatest ehitusprotseduuridest, ehituse põhialuste muutmisest täielikult või osaliselt ja kasutamisest, mis on vastuolus tootja paigaldusjuhendi soovitustega. Lisaks sellele ei kehti see garantii vandalismi, õnnetuse, maavärina, üleujutuse, plahvatuse, tulekahju, löökide, happevihmade, Arktikale iseloomulike külmade ilmade korral ja ebaõige transportimise või ladustamise puhul ning samuti muudel põhjustel, mille üle tootjal puudub otsene kontroll.

3. Garantii tühistatakse, kui kinnistu omanik ei luba tootjal või tema määratud isikutel teostada süsteemi kvaliteediga seotud analüüse ja/või katseid.

4. Garantii hõlmab järgmisi tingimusi:

a) fassaadisüsteemi paigaldab meeskond, mille kõik liikmed on koolitatud SCANROCi poolt nende süsteemide paigaldamiseks;

b) nad omavad paigaldamise ajal vastavat kehtivat koolitustunnistust;
c) SCANROC fassaadisüsteemi paigaldaja esitas tootjale SCANROC fassaadi paigaldamise ja kontrollimise nõuetekohaselt teostatud plaani.
5. Tarnitud toote defektide ilmnemisel esimese kahe aasta jooksul alates tarnimiskuupäevast on tootja kohustatud nõude põhjendamise korral tarnima uue toote tasuta või pakkuma hinnasoodustust summas, mis vastab defektsele süsteemi osale. Uue toote tarnimine tähendab fassaadisüsteemi defektse osa asendamist uuega, mitte tingimata süsteemi täielikku asendamist.
6. Alates kolmandast garantiiaastast on tootja õigustatud defekti ilmnemisel kohustatud defektse toote või selle osa asendama uue toote või selle osa või maksma rahalist hüvitist summas, mis on osa süsteemi esialgsest hinnast:

Kolmekümneaastane garantiimudel:

 • kolmandaks garantiiaastaks – 80% algsest ostuhinnast koos käibemaksuga;
 • viiendaks garantiiaastaks – 70% algsest ostuhinnast koos käibemaksuga;
 • kümnendaks garantiiaastaks – 50% algsest ostuhinnast koos käibemaksuga;
 • kahekümnendaks garantiiaastaks – 20% algsest ostuhinnast koos käibemaksuga;
 • kolmekümnendaks garantiiaastaks – 5% algsest ostuhinnast koos käibemaksuga.

7. See garantii ei kohusta tootjat hüvitama mingeid kulutusi või kahjusid, mis tulenevad süsteemi kasutamisest, ning ei ole seotud õiguslike kohustustega süsteemi toimimise osas.

8. See garantii kehtib ainult juhul, kui fassaadisüsteemi lõppkasutajale paigaldav isik tasub tootja ees õigeaegselt kõik oma kohustused.

9. Tootjal on lõpptarbija huvides õigus nõuda fassaadisüsteemi paigaldavalt isikult dokumendi esitamist, mis kinnitab tootja sertifikaati ja kohustuste puudumist tootja ees.

10. See garantii antakse tasuta ja ei sisaldu toote ostuhinnas.

11. Selle garantiisertifikaadi väljastamisega kinnitab tootja, et garantiitunnistuses esitatud tingimused on täidetud.

Sajandi kestev ja hoolduskuludeta toode

Süsteemi kõik komponendid on loodud pikka kasutusiga silmas pidades ja kestavad sarnaselt umbes sama kaua.

SCANROC ventileeritava fassaadisüsteemi käitamine ei nõua muid lisakulusid peale survepesu üks kord iga paari aasta tagant (sõltuvalt keskkonna saastatusest).